Indywidualne karty rozwoju

Obserwacji, rozwoju i funkcjonowania dziecka w żłobku Brain Faktor w najważniejszych sferach: motorycznej, poznawczej, językowej i emocjonalno – społecznej.
Ponadto, elementy relaksacji, codziennie czytanie bajek, spontaniczny taniec, zabawa, siłowanki – przewracanki (Anthony T. DeBenedet, Lawrence J.Cohen).

zajęcia


Indywidualne karty rozwoju dziecka

Indywidualne karty rozwoju dziecka prowadzimy dla wszystkich podopiecznych naszego żłobka. Dzięki nim możemy śledzić ich rozwój w najważniejszych sferach: poznawczej, motorycznej, emocjonalno-społecznej i językowej. W ten sposób poznajemy słabe i mocne strony maluchów, a co najważniejsze, jesteśmy w stanie określić ich aktualny stan rozwojowy. Program dydaktyczny w Brain Faktor obejmuje szereg zajęć oraz zabaw ruchowych mających na celu wspomóc ich naturalny proces rozwojowy i pomóc poznawać świat. Codziennie czytamy im bajki, organizujemy spontaniczne zabawy np. tańce czy siłowanki-przewracanki. Dla chwili relaksu i wytchnienia wprowadzamy również elementy relaksacji do dziennego planu zajęć, co jest równie ważnym elementem w ich rozwoju.

 

Monitorujemy postępy rozwoju Twojego dziecka

Dzieci są ciekawe świata i uczą się bardzo szybko, dlatego warto stymulować ich rozwój od najmłodszych lat. Dzięki indywidualnym kartom rozwoju mamy możliwość monitorowania ich postępu w różnych sferach. Obserwujemy m.in. jak dziecko radzi sobie z emocjami, czy chętnie bawi się z rówieśnikami, potrafi się skoncentrować i słuchać opiekuna. Podczas zajęć ruchowych oceniamy jak dziecko radzi sobie z np. pokonywaniem drobnych przeszkód, czy potrafi utrzymać albo rzucić piłką, czy porusza się bez trudności. W ten sposób widzimy czy maluchy pozostawione pod nasza opieką rozwijają się prawidłowo.

 

Jakie aspekty rozwoju są oceniane w kartach rozwoju?

Kiedy monitorujemy rozwój dziecka za pomocą indywidualnych kart rozwoju, zwracamy uwagę na różnorodne aspekty jego rozwoju. Obejmuje to ocenę jego umiejętności fizycznych, takich jak chód i koordynacja ruchowa. Rozwijamy także zdolności społeczne, pomagając dziecku w nawiązywaniu relacji z innymi i rozwiązywaniu konfliktów.

Pozycjonujemy rozwój poznawczy, pomagając dziecku w myśleniu logicznym, rozwiązywaniu problemów i rozwijaniu umiejętności matematycznych. Warto również śledzić rozwój językowy dziecka, jego zdolność do komunikacji werbalnej i rozumienia słowa pisanego.

Aspekt społeczno-emocjonalny jest równie istotny. Ocena zdolności dziecka do wyrażania emocji, radzenia sobie z nimi i budowania relacji społecznych jest kluczowa dla jego rozwoju. Warto również brać pod uwagę rozwijanie zainteresowań pozalekcyjnych i artystycznych.

 

Jakie korzyści płyną z monitorowania rozwoju dziecka za pomocą kart rozwoju?

Indywidualne karty rozwoju pozwalają na bardziej spersonalizowane podejście do edukacji dzieci. Dzięki nim możemy lepiej dostosować plan nauczania do konkretnych potrzeb i umiejętności każdego malucha. 

Karty rozwoju umożliwiają również bieżące śledzenie postępów dziecka w różnych obszarach jego rozwoju. Dzięki temu możemy szybko zidentyfikować obszary, w których dziecko potrzebuje dodatkowego wsparcia, a także te, w których już się wyróżnia. To umożliwia lepsze zrozumienie jego mocnych i słabych stron.

Dodatkowo monitorowanie rozwoju dziecka pomaga we wczesnym wykrywaniu ewentualnych problemów lub opóźnień w jego rozwoju. Działania interwencyjne mogą być podjęte szybko, co zwiększa szanse na sukces w eliminowaniu ewentualnych trudności.